Wolontariat

Liczba odwiedzających: 9862
I. Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).

Wolontariuszem w placówce opiekuńczo-wychowawczej może zostać osoba:

- poinformowana przez dyrektora placówki i psychologa o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce;

- która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego.

II. Co zyskuje wolontariusz?

Pomimo tego, że wolontariusz świadczy pracę nieodpłatnie, to z pracy wolontariusza można czerpać całkiem spore korzyści:

- zaświadczenie o odbytym pozytywnym wolontariacie (przydatne często na studiach i w pracy zawodowej),
- bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,
- wykorzystanie własnej energii w sposób mądry i wartościowy,
- możliwość pogłębiania wiedzy, poszerzenia horyzontów i doświadczeń życiowych,
- możliwość samorealizacji,
- sprawdzenie swoich umiejętności i talentu,
- ukształtowanie prawego charakteru i zdrowej osobowości,
- zdobycie nowych, przydatnych w życiu umiejętności,
- nabieranie wprawy w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi,
- nauka współpracy i współdziałania z innymi w grupie dzieci i we współpracy ze starszymi,
- możliwość rozwijania wrażliwości i empatii,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny,
- nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,
- nauka odpowiedzialności,
- poznanie tajników myślenia strategicznego, planowania i zarządzania czasem,
- poczucie, że jest się ważnym i potrzebnym,
- odczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy,
- przeżycie radości wynikającej z okazywania i otrzymywania dobra,
- możliwość sprawdzenia się w działaniu,
- poćwiczenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.

III. Podstawowe zadania wolontariuszy.

Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju oraz wspieranie programu pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Placówki. Wolontariusz winien być otwarty i chętny do dzielenie się bogactwem swojej osobowości i otaczania wychowanków opieką.

Wolontariusz powinien umieć określić swoje możliwości pomocy dzieciom/młodzieży i wybrać kierunek/profil swojej pracy. Powinien to zrobić po konsultacji z opiekunem uwzględniając swoje możliwości i potencjał.

Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są zgodnie z wybranym kierunkiem/profilem działań:

1. jako korepetytor,
2. jako animator i organizator czasu wolnego (promotor idei/akcji/przedsięwzięcia),
3. jako asystent i wsparcie wychowawcy we wszelkich działaniach.

Osoba decydująca się na wolontariat powinna:

- rozważyć rodzaj i formę działań, jakie ją interesują zgodnie z obowiązującymi profilami wolontariusza,
- zastanowić się, czy w natłoku zajęć, znajdzie jeszcze czas na dodatkowe obowiązki,
- sprecyzować ile swojego wolnego czasu może poświęcić dla innych,
- wypełnić podanie-formularz zgłoszeniowy.

Należy pamiętać, że dzieci bardzo przywiązują się do osób, które je odwiedzają i na nie czekają. Przyzwyczajają się do konkretnych osób, dlatego ważne jest, aby określony wolontariusz przychodził w zadeklarowanych dniach i godzinach. Każdy kto przychodzi do placówki opiekuńczo-wychowawczej z potrzeby serca jest niezbędny w takiej placówce. Każde dziecko, jeśli znajdzie w osobie wolontariusza wsparcie, może zyskać odrobinę szczęścia.

IV. Prawa wolontariusza.


Wolontariuszowi przysługują następujące uprawnienia:

- prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami;
- prawo do informacji o wszystkich przysługujących prawach i ciążących na wolontariuszu obowiązkach;
- prawo do wykonywania świadczeń w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, wyposażenie w odpowiednie środki ochrony osobistej;
- dyrektor Placówki jest zobowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

V. Umowa - porozumienie

Osoba decydująca się wykonywać świadczenie pracy na zasadach wolontariatu w POW Dom Dla Dzieci nr 1 zawiera z dyrektorem Placówki umowę cywilnoprawną zwaną umową porozumieniem. Określa ona:

- zakres i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,
- zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem i kadrą pedagogiczną placówki,
- zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce,
- postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Umowy - porozumienia są zawierane między stronami po okresie próbnym trwajacym 2 tygodnie na okres powyżej 30 dni.

Na prośbę wolontariusza dyrektor POW może wydać pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz Placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego świadczenie wolontariusza nie będzie wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. Wolontariusza nie obowiązują także np. zawarte w kodeksie pracy postanowienia dotyczące urlopów lub czasu pracy.

VI. Inne uwagi

Świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”, ale nie jest to praca w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wolontariusz nie jest więc pracownikiem. Są jeszcze dwie istotne różnice:

1. wolontariusz za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia;
2. wolontariusz podpisuje porozumienie o współpracy, a nie umowę o pracę.

Okres wykonywania świadczeń przez wolontariusza nie liczy się do stażu pracy. Nie wpływa również na uprawnienia pracownicze. Nie można więc okresu wolontariatu wliczyć do okresów składkowych lub nieskładkowych, co w efekcie nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty, czy emerytury ani tym bardziej na wysokość obu tych świadczeń.

Praktyki studenckie nie są wolontariatem. Wolontariat zakłada dobrowolność działania. Praktyki studenckie zaś są formą zdobywania praktycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów. Ich odbycie jest obowiązkiem studenta, a więc praktyka studencka, choć bezpłatna - nie jest dobrowolna i nie jest wolontariatem.