Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w POW Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie

Data: 07.06.2024 r., godz. 08.44    Liczba odwiedzających: 467

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DOM DLA DZIECI NR 2 W WYSZKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – WYCHOWAWCA, NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

1. Nazwa i adres jednostki:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie
Ul. Dworcowa 3B, 07-200 Wyszków.


2. Określenie stanowiska:
Młodszy wychowawca/ Wychowawca.


3. Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na zastępstwo od 01.07.2024 r.


4. Wymiar czasu pracy:
Pełny etat, równoważny system czasu pracy (wg harmonogramu).


5. Kandydaci/kandydatki powinny spełniać wymagania:
1) wykształcenie wyższe – wg art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych – wg art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) zdolność do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, także w godzinach nocnych potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.


6. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia M P i P S z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2) dobra organizacja pracy, samodzielność;
3) prawo jazdy kat. B;
4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
5) wysoka kultura osobista, profesjonalizm;
6) dyspozycyjność, sumienność;
7) kreatywność, odporność na stres, empatia.


7. Zakres wykonywanych zadań:
1) organizacja pracy z grupą oraz pracy indywidualnej - wg art. 100 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) prowadzenie teczek osobowych wychowanków;
3) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia;
4) przygotowywanie posiłków, planowanie i robienie zakupów, utrzymywanie porządku;
5) prowadzenie zajęć socjalizacyjnych i kulturotwórczych w grupie;
6) współpraca ze społecznością domu oraz zespołem wychowawczym.


8. Wymagane dokumenty:
1) życiorys ( CV ) – podpisany własnoręcznie;
2) oświadczenie do rekrutacji;
3) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do biura Placówki ul. Świętojańska 89 A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 24.06.2024 r.
 

Oświadczenie do rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom dla Dzieci Nr 2 z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. Dworcowej 3B, NIP: 762 20 01 125, REGON: 365263030, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
..................................................................................

Miejscowość, data oraz podpis kandydata do pracy


Informujemy, że pełna treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: www.domdladzieci.pl

 
Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy
Działając w imieniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. Dworcowej 3B, którą reprezentuje Dyrektor (dalej zwaną: „Placówka”), NIP: 762 20 01 125, REGON: 365263030,  na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż:

1)    Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Placówka.
2)    Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą nr telefonu: 29 642 82 84 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wyszkow@domdladzieci.pl
3)    We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.
4)    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
5)    W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taka zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacji. 
6)    Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane:
a)    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b)    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c)    w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
7)    W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, kancelariom i firmom doradczym oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.
8)    W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane są do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z poszczególnych przepisów prawa. Co do zasady dane przekazane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu jej zakończenia.
9)    Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych poza EOG. 
10)    Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a)    prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
b)    prawo uzyskania kopii danych;
c)    prawo do sprostowania danych;
d)    prawo do usunięcia danych;
e)    prawo do ograniczenia przetwarzania;
f)    prawo do przenoszenia danych;
g)    prawo wycofania zgody.
11)    Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 
12)    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.